สมายพูล แอนด์ สปา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 216,825 คน
ตารางเปรียบเทียบระบบสระน้ำ


ตารางเปรียบเทียบระบบ Overflow กับ Skimmer


  สกิมเมอร์ SKIMMER BOX TYPE น้ำล้น OVERFLOW TYPE
1.งบประมาณก่อสร้าง น้อยกว่า มากกว่า
2.งานระบบ น้อยกว่า มากกว่า ยากกว่า
3.การออกแบบ ง่าย ยากกว่า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
4.ความสวยงามของ น้ำหมุนเวียนอยู่ภายใน สระว่ายน้ำ น้ำล้นขอบของสระไหลเข้าถังพัก
สระว่ายน้ำ ใต้ขอบสระว่ายน้ำเท่านั้น แล้วหมุนเวียนกลับเข้า สระว่ายน้ำ
5.ปริมาณรวมของน้ำ น้อยกว่า มากกว่า
6.ขนาดของสระว่ายน้ำ เหมาะกับสระขนาดเล็ก เหมาะกับสระทุกขนาด
7.ระยะเวลาก่อสร้าง สั้นกว่า นานกว่า
8.การบำรุงรักษา ใช้เวลาหมุนเวียนบำบัดน้ำนานกว่า หมุนเวียนน้ำได้เร็วและทั่วทั้งสระมากกว่าตารางเปรียบเทียบสระว่ายน้ำระบบคลอรีน,ระบบเกลือและระบบโอโซนระบบคลอรีน
ระบบเกลือ ระบบโอโซน
1.ใช้คลอรีนในการบำบัดสระ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี 1.ใช้เกลือในการบำบัดสระ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีเทียบเท่าคลอรีน 1.ใช้โอโซนในการบำบัดสระ ฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุด
2.ถ้าดูแลไม่ดี ทำให้มีคลอรีนหลงเหลือในสระ ทำให้ไม่ปลอดภัย 2.มีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเท่านั้น 2 ต้องมีระบบเกลือหรือคลอรีนควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีค่าคลอรีนอิสสระในน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด
3.ต้องคอยตรวจสอบปริมาณของคลอรีนอิสสระในน้ำตลอดเวลา 3.เกลือ(Nacl)ไม่สูญหายไปไหนนำมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา จะหายไปก็แค่ถ้ามีน้ำสูญหายไปจากสระเท่านั้น 3.ค่าใช้จ่ายตอนเริ่มต้นจะแพงที่สุด
4.ถ้าปริมาณคลอรีนในสระไม่เพียงพอในการฆ่าเชื้อโรคจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ 4.ไม่แสบตา ,ไม่ระคายผิวหนัง ,ไม่มีกลิ่นฉุน  
5.มีผลข้างเคียงจากคุณสมบัติของคลอรีน 5.การดูแลทำความสะอาดสระ จะยากกว่าระบบคลอรีนนิดหน่อย  
6.ค่าใช้จ่ายตอนเริ่มต้นน้อยสุด 6.ค่าใช้จ่ายตอนเริ่มต้นจะแพงกว่าคลอรีน  
7.ค่าดูแลรักษารายเดือนจะแพงกว่าเกลือและโอโซน 7.ค่าดูแลรักษารายเดือนจะถูกสุด